Mini ghid de cadastru

consultanta -cadastru

Ce este cadastrul?
Cadastrul și cartea funciară formează împreună un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, pentru toate  imobilele de pe întregul teritoriu al ţării.

Cadastrul ca parte a sistemului integrat realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Imobilele identificate, măsurate, descrise și înregistrate in documentale cadastrale se inscriu într-un registru public numit carte funciară in vederea evidentierii drepturilor reale imobiliare, drepturilor personale, actelor, faptelor sau raporturilor juridice care au legătură cu imobilul.
Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară este secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză. Extrasul de plan cadastral de carte funciară se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară.

Elementele fundamentale al sistemului integrat de cadastru și carte funciară sunt:
- imobilul definit ca fiind terenul format din una sau mai multe parcele alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, situat pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari si identificat printr-un număr cadastral unic.
- proprietarul sau mai bine supus dreptul de proprietate ce poarta asupra imobilului.

La ce foloseste sistemul integrat de cadastru si carte funciară:
a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.

Cum se realizeaza cadastrul
Cadastrul se realizează fie la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fie pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral fiind unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.
Cadastrul unei unitati administrativ teritoriale sau al unui sector cadastral se poate realiza in doua modalitati:

A. Cadastrul general (sistematic) se realizeaza prin măsurarea tuturor imobilelor (terenuri cu sau fară constructii) de pe raza unei unități administrativ teritoriale sau a unui sector cadastral, identificarea tuturor proprietarilor și a celorlalți titulari de drepturi reale sau personale asupra imobilelor, concomitent cu deschiderea cărților funciare pentru toate imobilele, operațiuni realizate în cadrul unui singure proceduri pentru intreg secorul cadastral sau pentru întreaga unitate administrativ teritorială.

Realizarea cadastrului general este atributul exclusiv al Statului Roman, prin intermediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cea care integrează imobilele, deschide carțile funciare și păstrează întreaga evidență a imobilelor și proprietarilor.

Dintre avantajele realizarii cadastrului  prin modalitatea cadastrului sistematic (general) menționăm:
- măsurarea intregului teritoriu, cu consecința stabilirii clare a întinderii și limitelor tuturor imobilelor și a diminuării substanțiale a litigiilor având ca obiect limitele de proprietate
- asigurarea rapida a siguranței circuitului juridic civil
- crearea unei baze reale de impozitare a proprietatilor

Impedimentele realizarii cadastrului  prin modalitatea cadastrului sistematic țin de costul ridicat al măsurării tuturor imobilelor, cost ce trebuie suportat de Statul Roman, de dificultatile administrative de identificare a titularilor drepturilor asupra imobilelor, de reticența proprietarilor, de lipsa actelor de proprietate.   

B. Cadastrul sporadic se realizează prin măsurarea pe rând a imobilelor de pe raza unei unități administrativ teritoriale sau a unui sector cadastral si deschiderea pe rând a cărților funciare sau actualizarea celor existente, planul cadastral al unei unitati administrativ teritoriale sau a unui sector cadastral urmand a fi finalizat la momentul masurarii intregului sector cadastral sau a intregii unitati administrativ teritoriale.

Realizarea cadastrului sporadic se face la solicitarea si pe cheltuiala fiecarui proprietar, pentru fiecare imobil in parte, Statul Roman, prin intermediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, receptionand masurătorile si integrand imobilele in sistemul national.

Ce se obține prin finalizarea sistemului integrat de cadastru şi carte funciară:
a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;
d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.

Situatia actuala a cadastrului
România nu dispune de un cadastru general (sistematic) al fondului funciar, conţinând date complete pentru întregul teritoriu al ţarii.
Exista doar un numar foarte mic de localitati care au finalizat cadastrul general, fie in baza unui proiect si imprumut al Bancii Mondiale, fie la initiativa si pe cheltuiala primăriilor.
Prin cadastru sporadic au fost masurate si introduse in sistemul de cadastru si carte funciara un numar relativ mic de imobile, raportat la intreaga suprafata a Romaniei.  

Situatii particulare in domeniul cadastrului
In Transilvania a existat un sistem de publicitate prin carti funciare încă de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Acesta nu mai este insă dublat actualmente de planuri topografice actuale.
Imobilele inscrise in aceste carti funciare sunt identificate cu numere topografice si sunt integrate in sistemul national prin aducerea la zi a planurilor ( identificare si măsurare) concomitent cu atribuirea de numere cadastrale.
Pentru aceste imobile este indicat ca proprietarii sau cei care doresc să le achiziționeze să solicite in prealabil efectuarea unei expertize sau documentații cadastrale pentru a preintampina viitoarele litigii legate de amplasament, suprafata, etc...

Cadastru de specialitate
Cadastrul diferitelor categorii de imobile poarta denumirea de cadastru de specialitate
De-a lungul timpului au existat cadastre de specialitate pentru:
a) cadastrul fondului agricol
b) cadastrul fondului imobiliar edilitar
c) cadastrul fondului apelor
d) cadastrul fondului forestier
e) cadastrul terenurilor si imobilelor cu destinatie speciala:
            - in domeniul transporturilor: căi ferate, drumuri, aeroporturi, porturi, metrou
            - in domeniul industrial: minier, petrolier, energetic, diferite industrii
            - al monumentelor istorice
            - al imobilelor destinate apărării
In prezent, odata cu aparitia Legii nr.7/1996, cadastrul de specialitate nu mai poate exista in mod separat fata de cadastrul general, ci doar ca parte a acestuia.
Prin Legea nr.7/1996 si apoi prin noul cod civil s-a statuat că toate imobilele de pe raza unei localități, indiferent de categoria de folosință, trebuie înscrise în cartea funciară, astfel incât cadastrul de specialitate devine parte a sistemului integrat de cadastru si carte funciara.

Ce este si cum se obtine numarul cadastral
Numărul cadastral reprezintă identificatorul unic al fiecărui imobil, ce se atribuie odată cu introducerea acestuia în baza de date grafică, parte a sistemului național integrat de cadastru și carte funciară.
Atribuirea numarului cadastral este atributul exclusiv al ANCPI prin oficiile teritoriale și se face ca urmare a receptionarii unei documentații cadastrale realizata de o persoana fizică sau juridică autorizată pentru execuția acestui tip de lucrări, in cazul cadastrului sporadic.
In cazul cadastrului general, numarul cadastral se atribuie la finalizarea procedurii odată cu deschiderea cărților funciare.

Cand este necesara intocmirea unei documentatii cadastrale

Ce pasi trebuie urmați

Proprietarul trebuie sa:

  •   ia legatura cu o persoana autorizata care sa intocmeasca documentatia
  •   sa asigure acestei persoane accesul la imobil si sa îi arate limitele imobilului
  •   sa pună la dispozitia persoanei autorizate actele necesare si schitele aferente (daca acestea exista).

Persoana autorizata va:

  • intocmii documentatia cadastrala după masurarea obligatorie a imobilului si va materializarea limitele (in situatia in care acestea nu sunt deja materializate)
  • va depune la oficiul de cadastru documentatia in vederea receptionarii
  • va ridica de la oficiul de cadastru documentele emise in urma receptionarii documentatiei ( planurile de amplasament si delimitare, incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara)

Ce acte sunt necesare?
Actele necesare depind de specificul fiecarui tip de documentatie cadastrala
De regula, proprietarul trebuie sa puna la dispozitia persoanei autorizate aceste inscrisuri

Care este rolul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
ANCPI si Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu intocmesc documentatii cadastrale
Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara verifică documentatiile cadastrale intocmite in exclusivitate doar de catre persoane fizice sau juridice autorizate.
Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara, receptioneaza documentatiile cadastrale si asigură inregistrarea cadastral-juridica a imobilelor.

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.