Mini ghid de carte funciară

servicii consultanta carte funciaraCe este cartea funciară
Cartea funciara este un registru public care descrie imobilul si drepturile reale imobiliare ce poarta asupra acestuia. In cazurile expres prevazute de lege in cartea funciara se evidentiaza si alte drepturi, fapte sau raporturi juridice care au legatura cu imobilul inscris in cartea funciara.

Prin cartea funciara se dovedeste existenta dreptului real sau personal inscris. Evidentierea imobilelor (publicitatea imobiliara) se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin sistemul de carte funciară si are drept scop inscrierea in cartii funciare individuale a tuturor imobilelor de pe teritoriul tarii si a drepturilor ce poarta asupra acestora.

Odata deschisa o carte funciara pentru un imobil, in ea se vor face toate mentiunile (inscrierile) privitoare la acel imobil si la drepturile inscrise asupra acestuia indiferent daca este vorba de constituirea, transmiterea, modificarea sau stingerea drepturilor. 

Ce se inscrie in cartea funciară

In cartea funciară se inscriu toate imobilele existente. Pentru fiecare imobil se deschide o singură carte funciară. In titlu  se indica numărul cartii funciare si denumirea unitatii administrativ teritoriale unde se gaseste imobilul:municipiu, oraș, comuna. Numarul cartii funciare este unic pe fiecare unitate administrativ teritorială

Cum arată o carte funciară si din ce este alcatuita

O carte funciară in format de hartie arata așa.
O carte funciara in format electronic arata așa.

Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti:
A. Partea I  sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor
anexa I la foaia de avere a cartii funciare cuprinzand planul imobilului
B. Partea a II-a sau foaia de proprietate (B), referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate.
C. Partea a III-a sau foaia de sarcini (C), referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini.

Partea I sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor, cuprinde:
a) numărul de ordine ce reprezinta un indicativ pentru teren A.1 si unul pentru fiecare constructie incepand cu A.1.1 şi cel cadastral al imobilului ( numar intreg de la 1 la infinit, unic pentru fiecare imobil)
b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile.
c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

Partea a II-a sau foaia de proprietate (B), referitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
c) strămutările proprietăţii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietăţii publice;
e) servituţile constituite în folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate;
g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
h) obligaţii de a nu face; interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute;

Partea a III-a sau foaia de sarcini (C), referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini, cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte

Cine are in păstrare cartea funciară si cine face inscrierile in cartea funciară

In prezent cartile funciare se afla in pastrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care are in fiecare judet deschise Oficii de Cadastru si Publicitate Imobiliară care la randul lor pot avea deschise Birouri de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Fiecare Birou de Cadastru si Publicitate Imobiliara are in pastrare  cartile funciare deschise pentru imobilele aflate pe raza teritoriala a localitatilor arondate acelui birou.
Inscrierile in cărtile funciare sunt in responsabilitatea si competența exclusiva a unui registrator de carte funciară. In cadrul fiecarui birou teritorial iși pot desfășura activitatea unul sau mai multi registratori de carte funciară.
Fiecare birou teritorial ( prin registratorii de carte funciară angajati) are competenta exclusiva asupra cărti funciare aflate in pastrare, ceea ce inseamnă că inscrierile privitoare la imobile pot fi făcute numai de registratorii din cadrul acelui birou de cadastru si carte funciară.    

Care sunt inscrierile si operatiunile de carte funciară

În fiecare carte funciară se înscriu drepturile, actele, faptele sau raporturile juridice privitoare la imobilul inscris in acea carte in măsura în care aceasta este prevazută de lege.
In funcție de dreptul, faptul, actul sau raportul juridic inscrierile in cartea funciară  pot fi de trei feluri: intabulari, inscrieri provizorii si notări. In cartea funciară se fac si radieri si rectificări, care insă au caracterul unor intabulari, inscrieri provizorii sau notări in funcție de dreptul, faptul, actul sau raportul juridic radiat sau rectificat. 
Intabularea este operatiunea de înscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare (drepturi tabulare)
Înscrierea provizorie este operatiunea de înscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare (drepturi tabulare) afectate de o conditie suspensiva sau rezolutorie, a drepturilor reale dobandite sau stinse in baza unei hotarari judecatoresti care nu este definitivă sau a drepturilor reale pentru care partile au convenit doar la inscrierea provizorie.
Notarea este operatiunea de inscriere in cartea funciara a altor drepturi decat cele reale, fapte sau raporturi juridice in legatura cu imobilul din cartea funciară si numai in masura in care legea prevede in mod expres posibilitatea notării in cartea funciară.


Care sunt consecintele (efectele) inscrierii in cartea funciară
In prezent înscrierile in cartea funciară au ca efect opozabilitatea fată de terți ceea ce inseamnă că operaţiunile juridice privind drepturile tabulare (drepturi reale imobiliare) îşi produc efectele intre părti de la data încheierii lor, în forma cerută de lege, dar ele le pot fi opuse terţilor numai de la data înscrierii lor în cartea funciară
In localitațile in care s-au finalizat lucrarile de cadastru sistematic (general) înscrierile in cartea funciară au un efect constitutiv ceea ce inseamnă că operaţiunile juridice privind drepturile tabulare (drepturi reale imobiliare) îşi produc efectele atat intre părti cat și fată de terți doar de la data înscrierii lor în cartea funciară.
Notările in cartea funciară au ca efect opozabilitatea fată de terți sau in unele cazuri doar un efect de informare

Cine poate consulta cartea funciară

Orice persoană fără să fie nevoie să justifice vreun interes poate consulta orice carte funciară (cu excepția cărtilor funciare speciale) si poate solicita eliberarea unei copii după aceasta sau a unui extras de carte funciară pentru informare. 

Extrasul de carte funciară

Extrasul de carte funciară este un înscris ce reflecta toate inscrierile neradiate  din cartea funciară privind un imobil cuprinse atat in titlul carții funciare cât si in cele trei parti ale acesteia.Înscrierile efectuate in cartea funicară cu privire la un imobil dar radiate pana la data solicitarii extrasului de carte funciară nu se evidențiază in acesta. Pentru a cunoaște intregul istoric al unui imobil se poate solicta studierea carții funciare sau eliberarea unei copii certificate după cartea funciară

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.