Mini glosar de termeni in domeniul cadastrului şi al cartii funciare

bigstock--d-human-with-a-question-mark--56281208A
act juridic
manifestare de vointa exprimata in vederea producerii de efecte juridice.
Exista doua acceptiuni ale actului juridic:
-negotium juris, ce semnifica intelegerea propriu-zisa dintre parti
-instrumentum probationes, ce semnifica inscrisul in care este evidentiata intelegerea

act autentic
înscris incheiat cu respectarea formelor cerute de lege si a carui autenticitate este confirmata de semnatura si stampila autoritatii care l-a intocmit sau verificat.
Acel act care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut actul.
arabil
categorie de folosinta agricola a terenului
administrare
drept real avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local
 
arendare/arendă
contract de locatiune a unui bun agricol /suma de bani platita de arendar proprietarului bunului in schimbul cedarii temporare a dreptului de exploatare a acestuia

accesiune
mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important
abitatie
dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere.
altimetria
altimetria este acea parte a topografiei care se ocupă cu studiul metodelor și instrumentelor de nivelment folosite la determinarea diferențelor de nivel, a altitudinilor sau cotelor punctelor terenului și cu reprezentarea reliefului pe planuri și hărți.
apartament
grup de (două sau mai multe) camere și dependințele necesare, care formează o locuință într-un bloc de locuit
ANCPI
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

B
BCPI
Birou de cadastru şi publicitate imobiliară
bunuri
lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere

C
cadastru
sistem unitar de evidenta tehnică, economică şi juridică a imobilelor (terenuri cu sau fara constructii) si a drepturilor ce poarta asupra acestora realizat pe baza planurilor cadastrale si avand ca finalitate inscrierea imobilelor si a proprietarilor intr-un registru de publicitate
carte funciara
registru public care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.
constructie
O proprietate sau o parte dintr-o proprietate construită cu o utilizare exactă pentru proprietar sau proprietari.
corp de cladire
Parte componentă a unei clădiri, delimitată fie de intrarea separată în ea, fie de regimul diferit de înălţime sau de arhitectura constructivă
condominiu
ansamblu format din una sau mai multe construcţii, din care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale.
categorie de folosinta
Este o caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului, în funcţie de scopul pentru care este utilizat: agricol, silvic, construcţii, căi de comunicaţii, exploatare minieră etc.
contract/conventie
Acord încheiat, ca urmare a înțelegerii intervenite între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice), pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi și obligații în relațiile dintre ele; act, înscris ce consemnează acest acord;
codificare cadastrală
operaţiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoaştere unică a corpurilor de proprietate
concesiune
este contractul prin care una din parti, numita concendent, transmite pe o perioada determinata celeilalte parti, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.


D

documentatie cadastrala
documentatia intocmita de o persoana fizica/juridica autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si care cuprinde masuratorile si datele tehnice ale unuia sau mai multor imobile şi care stă la baza înregistrării imobilelor (sau a modificărilor suferite de acestea) în documentele cadastrale şi in cartea funicară.
drept real
drept subiectiv patrimonial care confera titularului posibilitatea exercitarii in mod direct a posesiei, folosintei si dispozitiei asupra unui lucru ori numai a unora din aceste atribute. Este un drept absolut, deoarece este opozabil tuturor celorlalte persoane, care au obligatia de a nu stanjeni libera lui exercitare. Se disting drepturi reale principale, care au o existenta de sine statatoare, de ex. dreptul de proprietate, dreptul de administrare directa etc, si drepturi reale accesorii, care sunt instituite pentru garantarea unor drepturi de creanta si a caror existenta depinde de acestea din urma ; dreptul de gaj, dreptul de ipoteca si privilegiile. Dreptule real implica dreptul de urmarire, care consta in posibilitatea tutularului de a urmari bunul in orice maini s-ar gasi, precum si dreptul de preferinta care confera titularului posibilitatea de a exercita cu intaietate atributele dreptului sau, fata de orice alta persoana care ar fi dobandit, ulterior, un alt drept mai real asupra aceluiasi lucru.
drept personal
In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.Nu sunt cesibile altor persoane prin acte juridice, nu se transmit prin mostenire si nu sunt susceptibile de exercitare prin reprezentare sau de catre creditorii titularului lor, pe calea actiunii oblice; ele sunt, fara exceptie, drepturi absolute.In afara cazurilor expres prevazute de lege, dreptul la actiune in sens material pentru valorificarea in justitie este imprescriptibil.In materia obligatiilor, acelasi lucru cu Drept de creanta.
delimitare cadastrala a unitatii administrativ teritoriale
parcurgerea întregului traseu al hotarului unităţii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului şi marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor şi documentaţiei tehnice de delimitare.
destinatie teren
fondul funciar se clasifică (se împarte), în funcţie de caracteristicile sale şi de necesităţile socio-economice, în cinci categorii de destinaţie, care, la rândul lor, pot cuprinde sub-categorii de destinaţie ale terenului. (terenurile cu destinaţie agricolă (TDA), terenurile cu destinaţie forestieră (TDF), terenurile aflate permanent sub ape (TDH), terenurile din intravilan (TDI), terenurile cu destinaţie specială (TDS))
donație
contract prin care una din parti numita donator transmite cu titlu gratuit un drept unei alte persoane numita donatar


E

extravilan
Partea din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.
extras de plan cadastral
secţiune din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză
extras de carte funciară
document care se prezintă sub forma unui formular standard ce cuprinde toate informatiile înscrise in cartea funciară care nu au fost radiate
expertiza judicară
mijloc de proba prin care se aduce la cunostinta organelor judiciare opinia unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt pentru a caror lamurire sunt necesare cunostinte deosebite, opinie care se formeaza pe baza unei activitati de cercetare concreta a cazului si a aplicarii unor date de specialitate de catre persoanele competente desemnate de catre organul judiciar
expertiza extrajudiciară
este expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situaţii care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară.


F

fond funciar
Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza cărora sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judeţ, al României etc.).
fond dominant
Imobil in favoarea caruia s-a constituit o servitute
fond aservit
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
folosinta
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
fotogrammetria
știința și tehnologia de obținere a informațiilor precise despre obiectele fizice și mediul care le înconjoară, prin procedee de înregistrare, măsurare și interpretare a unor fotografii speciale, denumite fotograme. Particularizând, fotogrammetria cuprinde procedeele care permit realizarea planurilor și hărților topografice prin mijloace mecanizate, fotografiind suprafețele de teren de pe pământ sau din spațiu, valorificând totodată, în laboratoare adecvate, conținutul fotogramelor.
fiducie
Operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.


G

geodezia
Știință aplicată care se ocupă cu studiul formei și al dimensiunilor Pământului, cu tehnica măsurării și a reprezentării cartografice sau numerice a suprafeței lui.
gaj
Drept special conferit de lege ca garantie creditorilor chirografari, in temeiul principiului dupa care debitorul raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate in cadrul unui raport juridic civil cu toate bunurile mobile si imobile prezente si viitoare, intregul sau patrimoniu servind pentru garantarea comuna siproportionala a tuturor creditorilor sai chirografari.
GPS
Global Positioning System (rom. sistem de poziționare globală; prescurtat GPS) este un sistem global de navigație prin satelit și unde radio.

grănituire
operatiunea de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati ce apartin unor titulari diferiti


H

hartă
Reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței pământului (totală sau parțială), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție și întocmită pe baza unei proiecții cartografice.
hotărâre judecătorească
este actul juridic procesual, prin care se solutioneaza cauza de catre instanta de judecata.


I

imobil
una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic
intabulare
Operatiunea de înscriere in cartea funciara a drepturilor reale (drepturi tabulare)
înscriere provizorie
Operatiunea de înscriere in cartea funciara a drepturilor reale (drepturi tabulare) afectate de o conditie suspensiva sau rezolutorie
intravilan
Partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi locuirii.
ipotecă
drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii si care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari bunul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.
indiviziune
incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri, astfel incat, in locul unei coteparti abstracte, fiecareia dintre persoane i se atribuie in exclusivitate o portiune determinata, concreta.


J

justificare inscriere provizorie
Operatiunea de prin care un drept real inscris provizoriu se intabuleaza in cartea funciara


L

lanul
Cuprinde una sau mai multe tarlale, delimitate natural.
lege
Norma cu caracter obligatoriu, stabilita si aparata de puterea de stat
locatiunea
este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie
legat
Dispozitie testamentara prin care se lasa cuiva, o mostenire, un bun, iar persoana careia i se confera un legat se numeste legatar


M
meridian
orice semicerc ce unește poliigeografici ai Pământului, fiind format din punctele având aceeași longitudine.
metru
unitate de masura pentru lungime. Un metru este distanța parcursă de lumină prin vid într-un interval de timp de 1299.792.458 dintr-o secundă. (wikipedia)

N
notare
operatiunea de inscriere in cartea funciara a unor drepturi, (altele decat drepturile reale) fapte sau raporturi juridice
numerotare cadastrală
operaţiunea prin care se atribuie, după anumite reguli, numere cadastrale corpurilor de proprietate şi parcelelor din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale.
număr cadastral
identificator unic acordat imobilelor
nivelment
Înseamna determinarea înălţimii unor puncte din teren şi reprezentarea reliefului pe suprafeţe plane sau pe anumite direcţii.

O
ortofotoplan
fotografie aeriană (aerofotografiere) realizat la o anumita scară


P
parcelă
suprafaţa de teren având o singură categorie de folosinţă
parcelare
Împărţirea suprafeţelor de teren şi determinarea dimensiunilor caracteristice ale suprafeţelor obţinute, calculul poziţiei punctelor necesare delimitării.
plan topografic
reprezentare convenţională, micşorată a proiecţiei orizontale a detaliilor topografice de pe o porţiune restrânsă a suprafeţei terestre, redusă la o anumită scară, fără a se ţine seama de curbura pământului intocmita in format analogic (pe suport hârtie) sau digital (pe suport CD, DVD etc.). În România planul topografic se întocmeşte în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi în Sistemul de referinţă Marea Neagră 1975.
plan cadastral de carte funciară
reprezentarea grafică a datelor obţinute în urma lucrărilor de cadastru general;
document tehnic, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.
planul parcelar
Planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial
planimetrie
Parte a topografiei care studiază metodele și instrumentele necesare reprezentării pe o hartă sau pe un plan a proiecției orizontale a obiectelor de pe suprafața pământului.
proprietar
persoana fizică sau juridică titulară (în exclusivitate sau în indiviziune) a dreptului de proprietate
partaj
mod specific de realizare a iesirii din indiviziune, pe baza conventiei partilor sau pe cale judecatoreasca
posesia
este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se comportă ca un proprietar


R

reambulare
punerea de acord între situaţia reală din teren şi o hartă sau un plan  existent
ridicare topografică
ansamblu de lucrări de teren şi de birou necesare realizării unui plan topografic
rectificare carte funciară
operatiunea de radiere, îndreptare sau corectare a oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară prin raportate la situatia juridică reala a imobilului

 
S
sector cadastral
diviziune tehnică cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale, delimitată de detalii liniare (căi de comunicaţie, ape, diguri etc.), care nu suferă modificări curente şi care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.
statie totală
instrument optic de masurare utilizat în măsurătorile topografice care combina capabilitatile unui teodolit cu cele ale unui instrument electronic de măsurare a distanțelor
servitute
sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar
superficie
este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă


T

tarla
diviziune cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc
titlu de proprietate
inscris care atestă dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice indiferent de modul prin care acesta a fost dobandit
topografia
Este ştiinţa şi tehnica care stă la baza întocmirii hărţilor şi planurilor care reprezintă porţiuni ale suprafeţei terestre.
trasare
reprezinta marcarea pe teren în urma măsurătorilor topografice, a punctelor de contur, prin întocmirea unui proiect de execuţie.
tahimetria
Tahimetria este acea parte a topografiei care se ocupă cu efectuarea ridicărilor tahimetrice. Ele reprezintă ridicări topografice complete, adică planietrice si nivelitice (altimetrice) în același timp. Ridicările tahimetrice se folosesc în cazul suprafețelor de teren cu relief variat și frământat, asigurând un randament ridicat măsurătorilor.
teodolit
este un instrument de măsurare a unghiurilor orizontale (unghiului față de zenit) și verticale (față de orizont)
testament
este actul juridic unilateral, personal şi solemn, esenţialmente revocabil în timpul vieţii testatorului, prin care o persoana dispune de averea sa în tot sau în parte pentru timpul când va înceta din viaţă.

U
unitate individuală
unitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit
uz
este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia şi de a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii şi ale familiei sale
uzufruct
este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa
UNNPR
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România


V
vanzarea
este contractul prin care una din parti numita vanzator se obliga sa transmita celeilalte parti numita cumparator proprietatea unui bun in schimbul unui pret.
viager
drept constituit s-au transmis pe toata perioada vieții dobanditorului

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.