Legislație relevantă pentru cadastru si carte funciara

 

utile legislatie
  • Legi

Constituția României

Codul civil

Codul de procedură civilă

Codul silvic

Codul fiscal

Codul de procedură fiscală

Legea nr. 15/1990- privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

Legea nr. 18/1991 - a fondului funciar

Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 85/1992 - privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

Legea nr. 36/1995 - a notarilor publici şi a activităţii notariale

Legea nr. 112/1995 - pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

Legea nr. 7/1996 republicată- acadastrului şi a publicităţii imobiliare

Legea nr. 107/1996- legea apelor

Legea nr. 114/1996 - privind locuintele

Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica

Legea nr. 190/1999 - privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

Legea nr. 1/2000 - pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

Legea nr. 350/2001- privind urbanismul si amenajarea teritoriului

Legea nr. 244/2002 - privind via şi vinul în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Legea nr.348/2003 - privind pomicultura

Legea nr. 247/2005 - privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Legea nr. 312/2005 - privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine

Legea nr. 372/2005- privind privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 85/2006  - privind procedura insolventei

Legea nr. 217/2007 - pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole

Legea nr. 255/2010 - privind procedura de expropiere

Legea nr. 71/2011- privind punerea in aplicare a codului civil

Legea nr. 214/2011- pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor

Legea nr. 165/2013privind restituirea proprietăților

Decret-Lege nr. 42/1990 - privind unele masuri pentru stimularea taranimii

Decret-Lege nr. 61/1990 - privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie

Decret-Lege nr. 115/1938- pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare*
*abrogat

  • Ordonanțe si ordonanțe de urgență

 OUG nr.34/2013 - privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18 /1991

Ordonanta nr.43/1997-privind regimul drumurilor

Ordonanta nr.28/2008 - privind registrul agricol

  • Hotarari de guvern

HG nr.834/1991 - privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat

HG  nr.1275/2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

HG  nr.123/2002 -pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

HG nr. 493/2010 -Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

HG nr.53/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea

HG nr. 1288/2012 -privind regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

HG nr. 401/2013 - pentruaprobarea Normelor de aplicare a Legii 165/2013privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

HG nr. 448/2013 -Hotararea de Guvern nr.448 din 2013 privind stabilirea proiectului \"Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban\" ca proiect de infrastructura si desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine ca unitate de achizitii centralizata.

 

  • Ordine de ministru

 Ordin nr. 537/2001 - pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Ordin nr.897/ 798/2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

Ordin nr. 39/6.04.2009 - privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Ordin nr. 839/2009 - al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin nr.95/2010 - al pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

  • Ordine si decizii ale directorului general al ANCPI

 Ordine

Ordinul nr.700/2014 -
pentru aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară

Ordinul nr.633/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara (abrogat de la 31.08.2014)

Ordinul nr.634/2006  - pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara  (abrogat de la 31.08.2014)

Ordinul nr. 107 / 29.03.2010 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

Ordinul nr. 108 /29.03.2010 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si recepNie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei. (abrogat de la 31.08.2014)

Ordinul nr.40/18.01.2013 - al Directorului General al ANCPI privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pina la 5% in extravilan sau cu pina la 10% in intravilan (abrogat de la 31.08.2014)

Ordinul nr.534 / 01.10.2001 - al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Ordinul nr. 186 / 2009 - privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia de Cadadstru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate (abrogat de la 31.08.2014)

Ordinul nr. 558/2006 - al Directorului General al ANCPI privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate

Ordin nr. 1882/C/1044364/19.09.2011 - ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie

Decizii si puncte de vedere ANCPI

Decizia nr. 2/14.06.2013a directorului directiei de cadastru si geodezie a A.N.C.P.I. privind furnizarea datelor GNSS aferente serviciului ROMPOS-GEO

Decizia nr.2/12.02.2013 - a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind inscrierea ipotecilor in cartea funciară

Decizia nr.4/20.04.2012 - a directorului directiei de cadastru si geodezie a A.N.C.P.I. privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu

Decizia nr.6/11 /13.07.2012 - comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind operatiunea de radiere din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a constructiilor cu destinatie speciala, inscrise la solicitarea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala

Decizia nr.7/15/18.09.2012- comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind procedura de scoatere din circuitul agricol  a terenurilor

Decizia nr.5/8/28.05.2012 - comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind modalitatea de receptie a documentatiilor cadastrale de dezmembrare/comasare

Decizia nr.9/20.06.2012 - a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind inscrierea posesiei in cartea funciara in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica ( cadastru general)
Decizia nr.10/05.07.2012 - a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind înscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a operatiunilor de alipire/dezlipire in situtia in care in cartea funciara este notata plangere impotriva incheierii sau un litigiu cu privire la imobilul inscris
Decizia nr.19/9/18.10.2012 - comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind modalitatea de actualizare a evidentelor de cadastru si carte funciara ca urmare a actiunii de identificare si recunoastere la nivel national a limitelor unitatilor administrativ teritoriale
Decizia nr.8/14/07.09.2012 - comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a A.N.C.P.I. privind corespondenta in limba romana a unor termeni utilizati in cuprinsul cartilor funciare deschise in baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Proceduri si protocoale de colaborare ANCPI

Procedură planuri parcelare - privind receptia planurilor parcelare si atribuirea numerelor cadastrale

Ordinul nr.309 / 07.07.2010 -pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Protocol de colaborare ANCPI - CFR /CNADNR /…..

http://www.ancpi.ro/pages/legislatie.php?lang=ro

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.