Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor

blogAspecte teoretice si practice 

Noțiune

Constructiile de orice fel nu pot fi edificate decât pe terenurile care au categoria de folosință „curti-constructii”.
Din acest motiv de foarte multe ori atunci când se construiește o constructie este necesara schimbarea categoriei de folosință a terenului din categoria de folosință agricola pe care o avea in “curti-constructii”.
Aceasta operațiune poarta denumirea generica de scoatere din circuitul agricol.

Scurt istoric

Începând cu data apariției Legii nr.50/1991 - legea construcțiilor, scoaterea terenurilor situate in intravilanul localităților din circuitul agricol se realiza prin simpla emitere a autorizației de construire.

Odată cu modificarea Legii nr.50/1991-legea construcțiilor din 26.12.2003 se renunță la scoaterea din circuitul agricol in baza autorizației de construire astfel încât pentru schimbarea categoriei de folosință era necesara realizarea unei proceduri speciale.

Aceasta procedura a fost reglementata de Ordinul comun nr.897/798/2005 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale si al Ministerul Administrației și Internelor, potrivit căruia pentru scoaterea din circuitul agricol proprietarul trebuia sa obțină avizul OCPI si pe cel al ANIF in baza cărora solicita direcției județene pentru agricultura si dezvoltare rurala emiterea deciziei de scoatere bineînțeles cu plata taxelor aferente.

Începând cu data de 27.07.2012 a fost din nou modificata Legea nr.50/1991 - legea construcțiilor, revenindu-se la soluția legislativa inițiala, astfel încât scoaterea din circuitul agricol se realizează prin simpla emitere a autorizației de construire asa cum de altfel prevede si art.112 din regulamentul aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al directorului general al ANCPI a stabilit ca inscrierea in cartea funciara a schimbarii categoriei de folosinta a unui teren agricol intravilan să se faca in baza autorizatiei de construire prin efectul legii.

Situații posibile pentru schimbarea categoriei de folosinta din teren agricol intravilan în teren cu categoria de folosință curți -construcții”:

        1. A fost emisă decizia de scoatere din circuitul agricol de catre DADR anterior intrării în vigoare a modificarii Legii nr.50/1991, dar proprietarul nu a cerut OCPI schimbarea categoriei de folosință.
În acest caz schimbarea categoriei de folosiță a terenului se face pentru întregul teren în baza unei cereri adresate OCPI la care se anexează decizia în original sau copie legalizată și se plateste un tarif de înscriere (notare) în cuantum de 60 lei.
Dacă prin decizia de scoatere emisă de către DADR a fost aprobată scoaterea din circuitul agricol doar a unei parți din teren, decizia de scoatere trebuie însoțită si de o documentație cadastrală.

        2. Construcția a fost edificată în baza unei autorizații de construire emise conform Legii nr.50/1991.
În acest caz schimbarea categoriei de folosiță a terenului se face pentru întregul teren în baza unei cereri adresate OCPI la care se anexează autorizația de construire în copie legalizată și se plătește un tarif de înscriere (notare) în cuantum de 60 lei.
Dacă proprietarul dorește schimbarea categoriei de folosință doar pentru o parte din teren autorizația de construire trebuie însoțită si de o documentație cadastrală.

 Cazuri particulare:

1. Inscrierea construcțiilor edificate anterior datei de 01.01.2001 fără autorizație de construire pe terenuri cu categorie de folosință agricolă.

Odată cu modificarea Legii nr.50/1991  a fost modificata si Legea cadastrului nr.7/1996 republicata si s-a permis înscrierea in cartea funciara a construcțiilor edificate fără autorizație de construire anterior  datei de 01.08.2001, înscriere care se face in baza unui certificat de atestare fiscala.

Însă multe din aceste construcții sunt edificate la rândul lor pe terenuri care in cartea funciara figurează ca având o categorie de folosință agricolă, astfel încât pentru înscrierea lor este necesara si scoaterea din circuitul agricol a terenului.


Această scoatere din circuitul agricol nu este însă posibila lipsind atât autorizația de construire (construcțiile au fost edificate in lipsa acesteia) cât și decizia DADR de scoatere din circuitul agricol (proprietarii au omis sa obțină acest document atunci când legea le permitea).


Pentru aceste imobile singura soluție practică este obtinerea unei autorizatii de construire.

Astfel legea stabilește ca terenul se scoate din circuitul agricol prin simpla emitere a unei autorizații de construire privitoare la acel teren. Legea nu face deosebire între obiectul autorizației de construire, respectiv dacă se edifica o noua construcție, se modifica una existenta, se face o împrejmuire, etc…

In consecință daca legea nu face o asemenea distincție înseamnă că emiterea oricărei autorizații de construire pentru un teren din intravilan are drept efect și scoaterea din circuitul agricol, bineînțeles în măsura in care terenul are o categorie de folosință agricola.


2. Scoaterea din circuitul agricol a unui teren intravilan având categoria de folosință pajisti ( pășune sau fâneață) odată cu apariția Legii nr.86/2014

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.34/2013, respectiv începând cu data de 15.05.2013, scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor era interzisă, cu excepțiile strict reglementate de ordonanță.

Dar prin Legea nr.86/2014 intrată în vigoare la data de 05.07.2014 a fost modificată OUG nr.34/2013 astfel încât aceasta se aplică doar pajiștilor situate în extravilanul localităților la data apariției legii.


In urma acestei modificari, interdicția de scoatere din circuitul agricol a terenurilor pajisti se aplica doar acelor terenuri situate în extravilan la data intrarii in vigoare a legii (05.07.2014), intrucat pentru terenurile cu categoria de folosinta pajisti situate în intravilan conform PUG/PUZ, aprobat pana la data intrarii in vigoare a legii, ordonanta nu se aplică conform art.17 alin.2 din aceasta, text introdus prin Legea nr.86/2014.


Drept consecință terenurile cu categoria de folosință pajisti (păsune sau fâneață) situate în intravilan își pot schimba categoria de folosință în curți construcții î
n baza autorizației de construire.

Pentru terenurile cu categoria de folosință pajisti situate în extravilan sau introduse în intravilan dupa data aparitiei Legii nr.86/2014, scoaterea din circuitul agricol se face doar în cazul în care aceste terenuri se încadrează în situatiile de exceptie prevăzute de OUG nr.34/2013 si cu respectarea procedurii prevăzute de ordonanță.

autor: maxicad consult
05.03.2014 
actualizat
02.12.2014
scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.