Acte necesare pentru operatiuni de cadastru si carte funciara

utile acte necesare


I. Acte necesare eliberării extrasului de carte funciara pentru informare

1. Cerere tip
2. Dovada achitării integrale a tarifului.

ACTE NECESARE PENTRU INTABULARE SAU ÎNSCRIERE PROVIZORIE

II. Acte necesare pentru prima înscriere a unui teren în cartea funciară și intabularea dreptului de proprietate asupra acestuia 
1. Cerere tip
2. Documentație cadastrala
3. Actele de proprietate în copie legalizată (de exemplu: titlu de proprietate emis la Legea nr.18/1991, certificat de moștenitor, contracte translative de proprietate, acte de partaj, hotărâri judecătorești )
4. Certificat de atestare fiscală cu valoarea de impozitare a construcției
5. Dovada achitării integrale a tarifului.


III. Acte necesare pentru modificarea suprafeței unui teren în cartea funciară

1. Cerere tip
2. Documentație cadastrala
3. Declarație autentica notariala prin care proprietarul recunoaște suprafață măsurată
4. Dovada achitării integrale a tarifului.


IV. Acte necesare pentru înscrierea unei construcții finalizate și intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
 
1. Cerere tip
2. Documentație cadastrala
3. Certificat de atestare a edificării construcției
4. Certificat de atestare fiscala cu valoarea de impozitare a construcției
5. Act de constituire a dreptului de superficie, in cazul in care proprietarul construcției nu este si proprietarul terenului
6. Dovada achitării integrale a tarifului.


V. Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezlipire/ apartamentare/ alipire

1. Cerere tip
2. Documentația cadastrala
3. Act autentic notarial de dezlipire/ apartamentare/ alipire
4. Certificat de urbanism la alipire si dezmembrare in mai mult de 2 loturi
5. Dovada achitării integrale a tarifului.


VI. Acte necesare pentru înscrierea schimbare destinație construcție sau apartament

1. Cerere tip
2. Documentația cadastrala
3. Certificat de urbanism
4. Declarație autentică a proprietarului ( după caz)*
5. Dovada achitării integrale a tarifului.
*depinde de situația tehnico-juridică concretă a fiecărui imobil


VII. Acte necesare pentru schimbarea categoriei de folosință teren

1. Cerere tip
2. Documentația cadastrala*
3. Act administrativ ( autorizație de construire/ adeverință/decizie de scoatere din circuitul agricol) după caz*
4. Declarație autentică a proprietarului (după caz)*
5. Dovada achitării integrale a tarifului.
*depinde de situația tehnico-juridică concretă a fiecărui imobil


VIII. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate

1. Cerere tip
2. Actul de proprietate in original sau copie legalizata
3. Dovada achitării integrale a tarifului

IX. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobândit prin moștenire
1. Cerere tip
2. Certificatul de moștenitor
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

X. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobândit prin fuziune/absorbție
1. Cerere tip
2. Actul de fuziune/absorbție in forma autentica notariala.
3. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis fuziunea/absorbția
4. Încheierea pronunțată de registrul comerțului prin care s-a dispus înscrierea fuziunii/absorbției in registrul comerțului
5. Dovada achitării integrale a tarifului.


XI. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 10/2001

1. Cerere tip
2. Dispoziția de restituire in original sau copie legalizata.
3. Declarație in forma autentica a proprietarului prin care acesta confirma ca nu a contestat decizia de restituire.
4. Dovada achitării integrale a tarifului.

XII. Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare anterioare noului cod de procedura civila.
1. Cerere tip
2. Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral si numărul de carte funciara/localitate
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

XIII. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in baza actelor de adjudecare emise conform noului cod de procedura civila.

1. Cerere tip
2. Actul de adjudecare emis de executorul judecătoresc
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


XIV. Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătorești

1. Cerere tip
2. Hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă si expertiza care face parte integranta din hotărârea judecătorească, după caz. In situația in care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătorești pronunțate in cauza respectiva, după caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

 

XV. Acte necesare pentru intabularea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, habitație, servitute, superficie) 
1. Cerere tip
2. Actul prin care se constituie dezmembrământul (uz, uzufruct, habitație, servitute, superficie)
3. Documentație cadastrala daca dezmembrământul privește doar o parte din imobil.
4. Dovada achitării integrale a tarifului.


XVI. Acte necesare pentru intabularea dreptului de concesiune

1. Cerere tip
2. Contractul de concesiune
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XVII. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca
1. Cerere tip
2. Contract de ipoteca
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XVIII Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare
1. Cerere tip
2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire precum si orice alte inscrisuri concludente
4. Documentatie cadastrala ( după caz)
5. Certificat fiscal de la primaria locala


ACTE NECESARE PENTRU NOTAREA IN CARTEA FUNCIARA


XIX. Actele necesare pentru notarea antecontractelor in cartea funciară
1. Cerere tip
2. Antecontract
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XX. Actele necesare pentru notarea litigiilor in cartea funciară
1. Cerere tip
2. Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral sau topografic, numarul de carte funciara si localitatea
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XXI. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip
2. Contract de inchiriere, care sa cuprinda si identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XXII. Actele necesare pentru notarea urmaririi silite in cartea funciara 
1. Cerere tip
2. Incheierea de incuviintare a urmaririi silite in copie certificata de catre executorul judecatoresc 
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XXIII. Acte necesare pentru notarea adresei administrative in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea intre nr. cadastral sau topografic si adresa administrativa
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XXIV. Acte necesare pentru notarea schimbarea denumirii societatii
1. Cerere tip
2. Actul aditional la statut sau hotararea asociatului unic sau a adunarii generale a asociatilor prin care s-a aprobat schimbarea denumirii
3. Incheierea emisa de registrul comertului prin care s-a dispus efectuarea mentiunilor in acesta
4. Certificatul de inmatriculare – copie legalizata
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.

RADIERI

XXV. Acte necesare radierii dreptului de ipoteca si a interdictiilor aferente
1. Cerere tip
2. Declaratia autentica notariala a creditorului ipotecar din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiilor, cu identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

XXVI. Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, habitatie, servitute, superficie) 
1. Cerere tip
2. Actul prin care se justifica radierea (declaratie autentica notariala a titularului, hotarare judecatoreasca)* 
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
* sau certificat de deces in cazul drepturilor care se sting prin decesul titularului


OPERATIUNI DE ARHIVĂ

XXVII. Acte necesare eliberarii copiilor dupa cartile funciare sau dupa actele aflate in arhiva de carte funciara 
1. Cerere
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.