Tarife ANCPI


Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif(lei)

UM

Referinţe

Capitolul 1.Avize,recepţii şi furnizare ddateAvizeşi recepţii tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

100

lucrare

1.1.2.

Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre250lucrare

1.1.3.Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie,fotogrammetrie, cartografieşi a documentelor cartograficdupublic375lucrareNota1)

Furnizare date de cadastru,geodezişi cartografie

1.2.1.

Hărţi şi planuri (raster)

40

foaie dhartă/plan

Nota2)

1.2.2.

Ortofotoplan1px≤ 20 cm

1.000

km2

Nota3)

1.2.3.

Ortofotoplan20cm <1px< 50cm

500

km21.2.4.

Ortofotoplan1px≥ 50 cm

20

km21.2.5.

Coordonate altimetriceplanimetrice şi 3D

15

punct

Nota4)1.2.6.

Înregistrări GNSS de la o staţie permanen15oNota5)

Capitolul 2.Servicii decadastruşi publicitateimobilia

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte

funcia

120

imobil/u.i.

Nota6)

2.1.2.

Recepţie calocare număr cadastral

60

imobil/u.i.2.1.3.

Înfiinţare carte funcia

60

imobil/u.i.

Nota6)Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepţie dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

2.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)Intabulare2.3.1.

Intabularedrepturi realeînfavoarea persoanelorjuridice0,50%valoaredinactNota8)2.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice0,15%valoare diactNota8)2.3.3.Înscriere ipotecă/privilegiu

100/imobil +0,1% din valoarea creanţei garantateoperaţiuneNota9)

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiereîn/din cartea funcia

75

operaţiune

Nota10)

Rectificare2.5.1.

Îndreptare eroare materială(include repoziţionarea imobilului)0operaţiune2.5.2.

Reconstituire carte funcia

0

operaţiune

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcţie60/construcţie+ 0,05% din valoarea de impozitare

operaţiune2.6.2.

Extindere/Radiere construcţii

120

construcţie2.6.3.

Actualizare informaţii tehnice

60

operaţiune

Nota11)

2.6.4.

Anulare operaţiuni cadastrale

60

operaţiune
Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

10

15min.

2.7.2.Extradcarte funciară pentru informare

20

imobil

Nota12)

25

imobilNota13)2.7.3.

Extradcarte funciară pentru autentificare40

2.7.4.

Certificatdesarcini

100

certificat/BCPI

2.7.5.

Copii certificate ale documentelodin arhivă25dosarNota14)2.7.6.Certificaprivind identificarenumărului topografic, cadastraşi dcarte funciadupă numele/denumireproprietarului125proprietar/BCPI2.7.7.

Extradin planul cadastral

15

imobil2.7.8.Certificaprivind înscrierea imobilului în evidenţele dcadastru şcarte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ,localitate,stradă,număr)

100

certificat

Nota15)2.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel naţional250referatNota16)

Capitolul 3.Servicii furnizate în bazunui abonament*(*abonamenvalabil 12 luni de la data efectrii plăţii)TopRo51:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii dvizualizare(WMS)

0,1

Km2/12luni

Nota17)3.1.2.Servicii poziţionare GNSS întimp real100/1000

luna/12 luni/utilizator/aparatConţinutul cărţii funciare3.1.3.

Copie dcarte funciară online1.000

pachet50decărţi funciare/12luni

3.1.4.1.800

pachet100decărţi funciare/12luni

3.1.5.Extradcarte funciară pentru informare online1.000pachet50deextrase de informare/12luni

3.1.6.1.800pachet100deextrase de informare/12luniCapitolul 4.Autorizarepersoanelor care efectuează lucrări decadastruAutorizare

4.1.1.

Autorizarepersoanelor fizice

400

persoană

Nota18)

4.1.2.

Autorizarepersoanelor juridice

2.000

persoană

Nota18)4.1.3.Modificare/Eliberare duplicatului certificatului de autorizare100certificatNota19)1)   Serviciul este prestat de Centrul Naţional de Cartografie,conform art.25alin.(2) din Regulamentude avizare, recepţie şi înscriere în evideele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cmodificările şi completările ulterioare.
2)  Tariunic indiferent de format (A4-A0).
Se aplică şi copiilor certificate după hărţi şi planuri.

3)  Fracţiunile de kmse majorează la km2.
4)  Nu setarifează în cazul persoanelor fizice autorizate îvederea executării lucrărilor de specialitate.
5)  Se solicită cu 2de ore în prealabil.
6)  Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora.
7)  Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.
8)   Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nmai puţin de 60 lei pentru fiecare imobildacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobilstabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă.Dacă valoarea nu poate fdeterminată, tariful minim estde 60 lei pentru fiecare imobil. Încazul în care nu există elemente de identificare în acsau în alte acte anexate cererii,din care să reiasă încadrarea îsubzona dcalcul conform studiului de piaţă,tariful se calculează la valoarea maxima a zonei în care se încadrează imobilul.
Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix d60 lei.
Tariful scalculează îmod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmarea reorganizării persoanei juridice.
Tariful se calculează în mod similar şi în cazul înscrierii dreptului de concesiune.
nd printr-o singură cerere ssolicită furnizarea mai multor servicii diferitetariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat.Dacă în actul juridic întocmit pentrmai multe imobilsmenţionează valoarea totală a acestora, procentusaplică la valoarea totală din act,indiferent de numărul imobilelor.

9)  Tariful include intabularea dreptului de ipotecă şi notarea interdicţiilor aferente.
Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt adusîgaranţie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creaei se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de100lei/imobil.
Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.
Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă îbaza contractului dcesiunde creanţă saîbaza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tarifufixde 100 lei/imobil.

10)   Se achită taripentru fiecare operaţiune de radiere în cazul în care acesteau fost dispuse prin aceeaşi încheiere de carte funciară.
Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include şi radierea interdicţiilor. Tariful se percepe şi pentru radierea dreptului de ipotecă legală.

11)   Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcţii.
Se tarifează fiecaroperaţiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinţădestinaţie teren/construcţie/u.i, suprafaţă,adresă etc.).
În cazul modificărilor de adresă efectuate din iniţiativa autorităţilor publice locale, acestea sunt gratuite.
Acest serviciu este gratuit la actualizarea informaţiilor tehnice din planul parcelar la recepţia acestuia.

12)     Pentru extrasul de carte funciară pentru informare solicitat ş ifurnizat prin intermediul platformei de plată on-line.
13)   Pentru extrasul de carte funciară de informare solicitat şi furnizat la registratura Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (BCPI). În cazul imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi cartfunciară, extrasul de carte funciară de informare se eliberează de îndată, cu plata tarifului în regim normal.

14)     Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/saînscriere în cartea funciară.
Tariful se aplică şi în cazul altor documentexistente în arhivă.
15)   Se furnizează doar în condiţiile în care imobilul nu este înscriîn evideele de cadastru şi carte funciară.
16)      Se furnizează de Agenţia Naţională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.
17)   Se apliseparat pentru fiecare temă publicată.
18)   Include recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoanfizice străine.
19)   Include schimbarea certificatului dautorizare pentru persoane fizice/juridice şi eliberarea duplicatului.scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.